Reklama
 
Blog | Julinka Fatum Lerari

Korán

Korán je kniha Boží, která zůstala dodnes po více než 1400 let v každém svém exempláři a až do posledního písmene nezměněná. Po celou dobu se uchovávala s obrovskou pečlivostí ústně i písemně.
Předávání Koránu prostřednictvím proroka Muhammeda trvalo po částech déle než 23 let a každičké slovo bylo okamžitě zapisováno.
Každou nově předanou část pak následovníci proroka Muhammeda mnohokrát opisovali a mnozí věřící se ji učili nazpaměť. Tudíž se nemohla žádná část ztratit. Poté, co byl Korán zjeven celý, naučil prorok muslimy pořadí veršů a súr. Na konci jeho života stovky muslimů dokázaly recitovat celý Korán zpaměti.

Verše Koránu sestavila komise do mushafu (kniha, která obsahuje celý text Koránu). Tuto komisi tvořili učenci, kteří byli proslulí tím, že dokázali celý Korán bez chyby recitovat zpaměti. I přes svou hlubokou znalost Koránu nezanesli pro jistotu do mushafu jediný verš, aniž by při tom byly splněny dvě podmínky: 

  1. Ke srovnání se musela předložit písemná verze originálního sdělení. Část byla prohlášena za originální jen tehdy, pokud mohli její originalitu dosvědčit dva svědci, kteří byli u toho, když se slova proroka Muhammeda zaznamenávala.
  2. Kromě této komise museli potvrdit i ostatní stoupenci, kteří se Korán naučili zpaměti, že v příslušném verši není naprosto žádná odchylka. 

Komise pak vyhotovila dalších šest kopií mushafu, jejichž nejslavnější dochovaná kopie se nachází v knihovně rukopisů Ministerstva pro náboženské otázky v Káhiře. Dnes je Korán jedinou knihou, kterou se od jejího zjevení neustále učí nazpaměť mnoho tisíc lidí.

„My zajisté připomenutí jsme seslali a dobře je umíme ochránit.” Korán 15:9

Muslimové nedbají jen na to, aby se Korán uchovával z generace na generaci nezměněný až do posledního detailu, ale aby zůstala zachována i výslovnost každého jednotlivého písmene a každého slova v souladu s intonací a výslovností proroka Muhammeda. Za tímto účelem vznikla samostatná fonetická věda zvaná tadžvíd.

Korán se zabývá nejrůznějšími tématy, jako je víra, bohoslužba, životní filozofie, vztahy mezi lidmi, každodenní život, mravy, nástin Onoho světa a Dne zmrtvýchvstání, popis ráje a pekla nebo sociálního, obchodního, civilního a trestního práva, tato témata harmonicky kombinuje.
Obsahuje různá vědecká fakta z geologie, oceánografie, astronomie, psychologie až po embryologii, která jsme dokázali v jejich přesnosti odvodit pomocí moderní vědy teprve před nedávnem.

Je možné napodobení? 

Rétorika, literatura a básně tehdy hrály v arabské společnosti velikou roli. Sloužily k tomu, aby šířily zprávy, zaznamenávaly historické události, hájily čest a postavení kmenů a opětovaly zemřelé či vytvářely satiru o nepřátelích.
Arabské kmeny se vždy snažily zdokonalit svou literaturu i básně, aby pozdvihly svou kulturní úroveň. Každoročně probíhaly soutěže básníků, na nichž vždy zasedala komise, jež díla hodnotila podle pečlivě stanovených měřítek.
V té době, kdy Arabové dosáhli vrcholu literatury a básnického umění, se objevil Muhammed. Neuměl číst ani psát a neměl žádné znalosti o básnictví. Tento muž, který byl vyvolen za Proroka, je náhle vyzval „na souboj” s jeho zvěstováním Koránu.

Rci: „I kdyby se lidé a džinové spojili, aby něco podobného Koránu tomuto vytvořili, nebyli by schopni přijít s něčím podobným, byť by si vzájemně byli pomocníky.“ Korán 17:88

Ačkoliv nejlepší básníci té doby i jeho nepřátelé zkusili všechno, aby dokázali, že se jedná o dílo samotného Muhammeda a nemá nic společného s Bohem, stejně nakonec nepochodili. Muhammed je vyzval, aby vytvořili deset kapitol podobných súrám Koránu. I v tomto úkolu selhali.

„Nebo říkají: „On si to vymyslil!“ Odpověz: Přineste tedy deset súr podobných tomuto, vámi vymyšlených, a pozvěte si na pomoc, koho jen můžete, kromě Boha, jste-li pravdomluvní!“
Jestliže vaší výzvě nevyhoví, vězte, že seslán byl s vědomím Božím a že není božstva kromě Něho. Jste tedy do vůle Boží odevzdáni?” Korán 11: 13-14

Reklama

Nakonec je vyzval, aby stvořili alespoň jednu jedinou súru, ale ani to nedokázali.

„Jste-li na pochybách o tom, co jsme seslali služebníku svému, tedy přineste súru podobnou této a předvolejte si svědky své kromě Boha, jste-li pravdomluvní!
Však neučiníte-li to – a vám se to věru nepodaří – pak střezte se ohně, jehož palivem jsou lidé a kamení a jenž připraven je pro nevěřící.” Korán 2: 23-24

Když se nevěřící přesvědčili o každým dnem narůstajícím vlivu Koránu na srdce a rozum, uvědomili si, jak rychle přibývají jeho stoupenci, zakázali svým krajanům, aby Koránu a Muhammedovi dopřávali sluchu.

„Ti, kdož nevěří, říkají: „Neposlouchejte tento Korán, nýbrž přehlušujte jej nadávkami – snad nad ním zvítězíte!“ Korán 41:26

Z knihy: Islám – hluboké nahlédnutí, Ahmed M. Hemaya

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama